Kişisel Verilerin Korunması (KVK)

Netnete Medya İnternet Bil.Hizm. ve Elek. Tic.Ltd.Şti. olarak müşterilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik.

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; Şirketimiz ile gerek Müşteri İletişimi ve Memnuniyet gerekse Web sitesi üyeliği kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soyisim, cep telefon numarası, adres bilgileri, alışveriş bilgileri gibi) ile özel nitelikli kişisel bilgilerriniz şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak 3. kişilerle paylaşılacak, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

papyonshop.com çerez (cookie) politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, deviralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda Netnete Medya İnternet Bil.Hizm. ve Elek. Tic.Ltd.Şti. tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

• Kimlik Bilgisi
• İletişim Bilgisi
• Kullanıcı Bilgisi
• Kullanıcı İşlem Bilgisi
• İşlem Güvenliği Bilgisi
• Finansal Bilgi
• Pazarlama Bilgisi
• Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Netnete Medya İnternet Bil.Hizm. ve Elek. Tic.Ltd.Şti. tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:
Netnete Medya İnternet Bil.Hizm. ve Elek. Tic.Ltd.Şti., veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin web sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve web sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Netnete Medya İnternet Bil.Hizm. ve Elek. Tic.Ltd.Şti. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Netnete Medya İnternet Bil.Hizm. ve Elek. Tic.Ltd.Şti. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Netnete Medya İnternet Bil.Hizm. ve Elek. Tic.Ltd.Şti. ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Netnete Medya İnternet Bil.Hizm. ve Elek. Tic.Ltd.Şti.’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Netnete Medya İnternet Bil.Hizm. ve Elek. Tic.Ltd.Şti.’nin bünyesinde bulunan www.papyonshop.com web sitesi üzerinden müşterilerimize mail, telefon, SMS, MMS veya herhangi bir iletişim aracı ile yeniden pazarlama adı altında iletişime geçilmeyecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel Verileriniz, Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Netnete Medya İnternet Bil.Hizm. ve Elek. Tic.Ltd.Şti. tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, barındırma hizmet sağlayıcılarına (hosting servisleri), kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.
Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Müşteri/Üye ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Bu kapsamda işlenen Müşteri/Üye verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmaktadır. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Netnete Medya İnternet Bil.Hizm. ve Elek. Tic.Ltd.Şti.’ne başvurarak:

a- Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b- Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e- Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f- Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ- Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Netnete Medya İnternet Bil.Hizm. ve Elek. Tic.Ltd.Şti. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Netnete Medya İnternet Bil.Hizm. ve Elek. Tic.Ltd.Şti., işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.